کارگاه آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان
1401-02-28
کارگاه آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان

آشنایی مقدماتی با کد نویسی

آماده سازی برای فراگیری زبان های کدنویسی پیشرفته تر

تفکر منطقی و تجزیه مسائل به چندین ریز مسئله

فراهم سازی بستر خودشکوفایی، رشد ابتکار و خلاقیت

تبدیل فرزندان به تولیدکننده محتوا به جای تنها مصرف کننده بازی های کامپیوتری