«متقاضی محترم ثبت نام کارگاه منوط به پذیرش عضویت می باشد»

{افرادی که فرم ثبت نام خود را به طور کامل تکمیل ننمایند گواهی صادر نمی شود}

       توجه:

گواهی خود را می توانید ازمنوی ثبت نام در کارگاههای آموزشی دریافت نمایید

                                                                                 

                                          دوره مهندسی معکوس

                     

                               آموزش بورس و بازار سرمایه (انجمن حسابداری)

 

                                      آشنایی با بازارهای مالی (مقدماتی)

 

                                     کارگاه مجازی آموزش نرم افزار pvti

                         

                                               آموزش اکسل مقدماتی

                                                                                                   (مختص دانشجویان مهندسی صنایع)

                                                      

                                           برنامه ریزی و هدف گذاری

 

                                               

 

                                                                          ایمنی در معادن

                  

 

                          

 

برگزار کنندگان


فرم شرکت در کارگاه آموزشی

دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

رایگان

شرکت کننده آزاد

رایگان

اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رایگان

فرزندان همکاران هیأت علمی و کارکنان

رایگان

کارکنان دانشگاه شهید باهنر

رایگان

دانشجویان سایر دانشگاهها

رایگان

موسسات آموزش غیرانتفاعی

رایگان

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

رایگان

کارکنان سایر دانشگاهای وزارت علوم

رایگان