1. دوره آموزشی حسابداری و نرم افزار حسابداری
دوره آموزشی حسابداری و نرم افزار حسابداری وابسته به شرکت سپیدار