دوره آموزشی حسابداری و نرم افزار حسابداری
1401-02-27
دوره آموزشی حسابداری و نرم افزار حسابداری

آشنایی دانشجویان رشته های مختلف به ویژه حسابداری

با مهارت استفاده از نرم افزار کاربردی معتبر و مطرح در بازار،

به منظور کاهش فصله فضای علمی موجود در مراکز دانشگاهی و فضای تجربی بازار کار.

شروع کلاس 1401/3/15